Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferty pracy

Elektryk

https://kpwgogolin.pl/113/64/aktualnosci.html

 

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

https://kpwgogolin.pl/113/64/aktualnosci.html

Opis stanowiska, zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 • uzgadnianie dokumentacji budowlanej,
 • opiniowanie branżowej dokumentacji technicznej,
 • obsługa klientów spółki w zakresie przyjmowania wniosków, zleceń, skarg i reklamacji,
 • kontrola i nadzór nad prawidłową i racjonalną gospodarką materiałową i majątkiem pozostającym w dyspozycji działów spółki,
 • opracowywanie i aktualizowanie planów ochrony obiektów,
 • opracowywanie i aktualizowanie planów zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych
 • współpraca przy opracowywaniu planów inwestycyjnych, ekonomiczno-technicznych i innych oraz terminowa ich realizacja,
 • nadzór i organizacja pracy brygad operatorów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 • nadzór nad jakością i terminowością wykonywanych projektów,
 • współpraca  w obsłudze procesów inwestycyjnych z obecnymi wykonawcami projektów oraz nawiązywanie relacji i współpraca  z potencjonalnymi wykonawcami i inwestorami,
 • weryfikacja i nadzór nad zleconą dokumentacją techniczną i pracami konstrukcyjnymi,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia procedury prawa zamówień publicznych,
 • realizacja zadań Działów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulaminami wewnętrznymi, prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy,
 • kontrola i nadzór nad systemem monitoringu obiektów i urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych,
 • ewidencjonowanie zdarzeń awaryjnych i koordynacja ich usuwania przez kierowanie do tych zdarzeń stosownych sił i środków osobowych i technicznych,
 • aktualizowanie danych technicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie nadzorowanych robót,
 • realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie działania Spółki,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.,
 • sprawowanie nadzoru technicznego i kontroli w zakresie eksploatacji i konserwacji sprzętu, maszyn specjalistycznych i środków transportu,
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji i dokumentacji taboru samochodowego oraz maszyn i urządzeń technicznych,
 • wykonywanie czynności związanych z rejestracją, oznakowaniem i wyposażeniem pojazdów,
 • planowanie i dokonywanie zakupów taboru, maszyn i urządzeń oraz nadzór nad realizacją zamówień i organizowanie ich odbioru,
 • zarządzanie i efektywne planowanie pracy Działu Inwestycyjno-Budowlanego
 • koordynacja prac na etapie projektowym, jak i wdrożeniowym inwestycji budowlanych,
 • opracowanie propozycji i współpraca w realizacji rocznych i wieloletnich planów remontów, konserwacji, inwestycji i rozbiórek.

Niezbędne wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, na kierunku inżynierii środowiska lub inżynierii sanitarnej (akceptowalne również wykształcenie wyższe techniczne w innym kierunku połączone z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku),

 • doświadczenie w branży wodociągowo- kanalizacyjnej,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz zdolność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu, umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i Internetu,
 • umiejętność merytorycznego tworzenia pism i dokumentów, sporządzania sprawozdań i raportów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, zaangażowanie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

 Mile widziane:  znajomość regulacji prawnych z zakresu obowiązujących przepisów i procedur związanych z powierzonymi do realizacji zadaniami, w szczególności Ustawy Prawo wodne, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy Kodeks pracy, itp. samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, umiejętność podejmowania decyzji, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, umiejętność delegowania zadań, doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty: Oświadczenie Kandydata (zgodnie z Art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) zawierające następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Spółka oferuje: stabilne zatrudnienie; znaczny zakres samodzielności przy wykonywaniu zadań; dużą różnorodność zadań umożliwiającą rozwój zawodowy.

Umowa o pracę na czas nieoznaczony. Pierwsza umowa na czas określony.

Planowane zatrudnienie od 1.02.2021 r.

Spółka informuje, iż zgodnie z Art. 221 § 5 Kodeksu Pracy może żądać od Kandydata udokumentowania danych osobowych zawartych w złożonych Oświadczeniach, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Oferty z dopiskiem „Oferta na stanowisko Dyrektora ds. technicznych” prosimy przesyłać: na adres mailowy: sekretariat@kpwgogolin.pl albo adres pocztowy: ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin lub składać osobiście w siedzibie Spółki (adres wskazany powyżej) w terminie do dnia 15.01.2021 r. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oferty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.”

 

 

 

DRUGI Nabór na stanowisko kierownicze w spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie - KIEROWNIK DZIAŁU REMONTOWO – INWESTYCYJNEGO I ADMINISTARACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

PDFDrugi nabór na kierownika ADM 2020.pdf
 

 

 

 

 

 

Nabór na stanowisko kierownicze w spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie - KIEROWNIK DZIAŁU REMONTOWO – INWESTYCYJNEGO I ADMINISTARACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

ODTNabór na stanowisko kierownicze w spółce KPW Gogolin Sp.odt

PDFNabór2 Kierownik ADM 2020.pdf