Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

26.05.2023 r. Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej

 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  GOGOLIN SP. Z O.O. W  GOGOLINIE

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony (VI termin) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej, w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Gogolin, obejmującą działkę oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k. m. 3 o powierzchni 0,4903 ha, stanowiącą teren częściowo zabudowany, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 o powierzchni użytkowej 394,50 m2. Budynek wybudowany w latach 1935-1938, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym pokrytym papą na deskowaniu, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telefoniczną, z ogrzewaniem piecowym, nieużytkowany, w złym stanie technicznym kwalifikujący się do rozbiórki. Dla w/w działki, prowadzona jest księga wieczysta (KW) nr OP1S/00076186/8 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

Cena wywoławcza działki wynosi 800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych netto 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu  29.06.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15 -  I piętro, sala nr 2.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 80.000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ING Nr 45 1050 1504 1000 0023 6186 8850 w terminie do dnia 23.06.2023 r.

Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT.

Nieruchomość o numerze 164/6 k. m. 3, będąca przedmiotem przetargu, zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Lokalizacja i otoczenie:

Nieruchomość, stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu, położona jest w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, gmina Gogolin, miasto Gogolin, obręb Gogolin 2.

Miasto Gogolin usytuowane jest w środkowej części województwa opolskiego, w odległości ok. 20 km na południe od stolicy województwa - Opola i ok. 3 km na wschód od siedziby powiatu – Krapkowic, przy trasie komunikacyjnej ze Strzelec Opolskich do Prudnika (droga wojewódzka nr 409). Miasto średniej wielkości (ok. 15 tys. mieszkańców) jest siedzibą gminy. W pobliżu znajduje się zjazd na autostradę A4, która umożliwia stosunkowo szybkie (do 60 minut) dotarcie do dwóch dużych aglomeracji – Wrocławia i Katowic. Przez miasto przebiega również linia kolejowa łącząca Wrocław z Katowicami.

Oferowana nieruchomość zlokalizowana jest w środkowej części miasta Gogolin, w strefie śródmiejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obejmuje działkę gruntową oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k.m. 3 o powierzchni 0,4903 ha. Działka ma kształt nieregularny, w formie zbliżonej do równoległoboku zorientowanego wierzchołkami w kierunku północ-południe i wschód-zachód, który od strony wschodniej przylega do lokalnej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – ul. Konopnickiej, która umożliwia dojazd od strony głównej szosy miejskiej – ul. Krapkowicka, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 409, od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, a od strony zachodniej i południowej graniczy z działkami niezabudowanymi, przy czym od strony zachodniej jest to teren zieleni parkowej, a od strony południowo-wschodniej teren projektowanej nowej obwodnicy drogowej. W odległości 60 m przebiega linia kolejowa relacji Wrocław-Katowice, a w odległości do 400 m znajdują się budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Miejska, Dworzec PKP i PKS, Gminny Ośrodek Kultury oraz punkty handlowo – usługowe. Teren uzbrojony w miejską sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.

Stan prawny nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 164/6 k.m. 3, zlokalizowaną w mieście Gogolin, obręb Gogolin 2, przy ul. Konopnickiej  ma uregulowany stan prawny i posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr OP1S/00070854/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z jej treścią, właścicielem nieruchomości, jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.,  47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15.

Hipoteka:

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

W dziale III księgi wieczystej, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Gogolin wykaz 782 przepisano z wykazu 921 Gogolin dnia 1 kwietnia 1966 r. – nie jest ono faktycznie realizowane. Nieruchomość współobciążona KW nr OP1S/00019621/3.

Stan techniczno-użytkowy:

Na przedmiotowej działce gruntowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, miejscami zawilgocony, nie ocieplony, z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi  (ściany, stropy, dach) spowodowanymi zużyciem eksploatacyjnym, działaniem czynników atmosferycznych i brakiem systematycznej konserwacji, wyłączony z użytkowania. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych.

Budynek mieszkalny nr 7 (nr ew. 221) w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia wapiennego i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym, pokryty papą na deskowaniu. Budynek wybudowany w 1935 r.

Dane inwentaryzacyjno-użytkowe budynku:

 • kubatura budynku                         – 2.960,00 m3,
 • powierzchni zabudowy                –     271,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa               –     394,50 m2.

Dane techniczne budynku:

 • fundamenty, ściany fundamentowe i piwnic murowane z kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • ściany nadziemia oraz ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • stropy nad piwnicami jako sklepienia łukowe ceglane praz docinkowe ceglane na belkach stalowych, nad parterem i piętrem drewniane, z podsufitką i tykiem na trzcinie oraz wypełnieniem z gruzu i podłogami z desek,
 • schody do piwnicy betonowe i murowane z kamienia, na piętro drewniane jednobiegowe, na strych drewniane drabiniaste,
 • dach drewniany o konstrukcji wielospadowej, kryty papą po deskowaniu,
 • tynki wewnętrzne gładkie cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i emaliami, w pomieszczeniach łazienek i wc okładziny z płytek ceramicznych,
 • elewacje w postaci tynku gładkiego cementowo-wapiennego,
 • posadzki cementowe, ceglane oraz z płytek betonowych, podłogi z desek i wykładziny PCV,
 • stolarka okienna drewniana, częściowo PCV z szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, drzwi drewniane standardowe pełne i z częściowymi przeszkleniami,
 • instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna, ogrzewanie piecowe.

Przeznaczenie nieruchomości w planie:

Zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Jeżeli oferent, który wylicytował nieruchomość, nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości, będącej  przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Spółkę KPW Gogolin – to wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, ul. Ligonia 15, tel. 734 453 558.    

Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomości zostało zamieszczone na stronie internetowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o, tablicy ogłoszeń Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o oraz na stronie internetowej www.komunikaty.pl

JPEGmapa konopnickiej.jpeg (182,35KB)
JPEGmapa 2 konopnickiej.jpeg (294,27KB)
JPEGKonop20130430_110256.jpeg (147,18KB)
JPEGKonop20130430_110328.jpeg (87,27KB)
JPEGKonop20130430_110448.jpeg (118,94KB)
JPEGKonop20130430_110507.jpeg (151,34KB)
JPEGKonop20130430_110514.jpeg (160,10KB)
JPEGKonop20130913_130304.jpeg (148,25KB)
JPEGKonop20130913_130331.jpeg (124,93KB)
JPEGKonop20130913_130540.jpeg (135,69KB)
JPEGKonop20130913_130755.jpeg (60,49KB)

 

14.10.2022 r. Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej

 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  GOGOLIN SP. Z O.O. W  GOGOLINIE

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej, w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Gogolin, obejmującą działkę oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k. m. 3 o powierzchni 0,4903 ha, stanowiącą teren częściowo zabudowany, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 o powierzchni użytkowej 394,50 m2. Budynek wybudowany w latach 1935-1938, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym pokrytym papą na deskowaniu, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telefoniczną, z ogrzewaniem piecowym, nieużytkowany, w złym stanie technicznym kwalifikujący się do rozbiórki. Dla w/w działki, prowadzona jest księga wieczysta (KW) nr OP1S/00076186/8 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

Cena wywoławcza działki wynosi 850.000,00 zł netto (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych netto 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu  21.12.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15 -  I piętrom, sala nr 2.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 85.000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ING Nr 45 1050 1504 1000 0023 6186 8850 w terminie do dnia 09.12.2022 r.

Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT.

Nieruchomość o numerze 164/6 k. m. 3, będąca przedmiotem przetargu, zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Lokalizacja i otoczenie:

Nieruchomość, stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu, położona jest w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, gmina Gogolin, miasto Gogolin, obręb Gogolin 2.

Miasto Gogolin usytuowane jest w środkowej części województwa opolskiego, w odległości ok. 20 km na południe od stolicy województwa - Opola i ok. 3 km na wschód od siedziby powiatu – Krapkowic, przy trasie komunikacyjnej ze Strzelec Opolskich do Prudnika (droga wojewódzka nr 409). Miasto średniej wielkości (ok. 15 tys. mieszkańców) jest siedzibą gminy. W pobliżu znajduje się zjazd na autostradę A4, która umożliwia stosunkowo szybkie (do 60 minut) dotarcie do dwóch dużych aglomeracji – Wrocławia i Katowic. Przez miasto przebiega również linia kolejowa łącząca Wrocław z Katowicami.

Oferowana nieruchomość zlokalizowana jest w środkowej części miasta Gogolin, w strefie śródmiejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obejmuje działkę gruntową oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k.m. 3 o powierzchni 0,4903 ha. Działka ma kształt nieregularny, w formie zbliżonej do równoległoboku zorientowanego wierzchołkami w kierunku północ-południe i wschód-zachód, który od strony wschodniej przylega do lokalnej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – ul. Konopnickiej, która umożliwia dojazd od strony głównej szosy miejskiej – ul. Krapkowicka, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 409, od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, a od strony zachodniej i południowej graniczy z działkami niezabudowanymi, przy czym od strony zachodniej jest to teren zieleni parkowej, a od strony południowo-wschodniej teren projektowanej nowej obwodnicy drogowej. W odległości 60 m przebiega linia kolejowa relacji Wrocław-Katowice, a w odległości do 400 m znajdują się budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Miejska, Dworzec PKP i PKS, Gminny Ośrodek Kultury oraz punkty handlowo – usługowe. Teren uzbrojony w miejską sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.

Stan prawny nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 164/6 k.m. 3, zlokalizowaną w mieście Gogolin, obręb Gogolin 2, przy ul. Konopnickiej  ma uregulowany stan prawny i posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr OP1S/00070854/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z jej treścią, właścicielem nieruchomości, jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.,  47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15.

Hipoteka:

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

W dziale III księgi wieczystej, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Gogolin wykaz 782 przepisano z wykazu 921 Gogolin dnia 1 kwietnia 1966 r. – nie jest ono faktycznie realizowane. Nieruchomość współobciążona KW nr OP1S/00019621/3.

Stan techniczno-użytkowy:

Na przedmiotowej działce gruntowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, miejscami zawilgocony, nie ocieplony, z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi  (ściany, stropy, dach) spowodowanymi zużyciem eksploatacyjnym, działaniem czynników atmosferycznych i brakiem systematycznej konserwacji, wyłączony z użytkowania. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych.

Budynek mieszkalny nr 7 (nr ew. 221) w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia wapiennego i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym, pokryty papą na deskowaniu. Budynek wybudowany w 1935 r.

Dane inwentaryzacyjno-użytkowe budynku:

 • kubatura budynku                         – 2.960,00 m3,
 • powierzchni zabudowy                –     271,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa               –     394,50 m2.

Dane techniczne budynku:

 • fundamenty, ściany fundamentowe i piwnic murowane z kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • ściany nadziemia oraz ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • stropy nad piwnicami jako sklepienia łukowe ceglane praz docinkowe ceglane na belkach stalowych, nad parterem i piętrem drewniane, z podsufitką i tykiem na trzcinie oraz wypełnieniem z gruzu i podłogami z desek,
 • schody do piwnicy betonowe i murowane z kamienia, na piętro drewniane jednobiegowe, na strych drewniane drabiniaste,
 • dach drewniany o konstrukcji wielospadowej, kryty papą po deskowaniu,
 • tynki wewnętrzne gładkie cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i emaliami, w pomieszczeniach łazienek i wc okładziny z płytek ceramicznych,
 • elewacje w postaci tynku gładkiego cementowo-wapiennego,
 • posadzki cementowe, ceglane oraz z płytek betonowych, podłogi z desek i wykładziny PCV,
 • stolarka okienna drewniana, częściowo PCV z szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, drzwi drewniane standardowe pełne i z częściowymi przeszkleniami,
 • instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna, ogrzewanie piecowe.

Przeznaczenie nieruchomości w planie:

Zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Jeżeli oferent, który wylicytował nieruchomość, nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości, będącej  przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Spółkę KPW Gogolin – to wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, ul. Ligonia 15, tel. 734453558.    

Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomości zostało zamieszczone na stronie internetowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o, tablicy ogłoszeń Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o oraz na stronie internetowej www.komunikaty.pl

JPEGmapa konopnickiej.jpeg (182,35KB)
JPEGmapa 2 konopnickiej.jpeg (294,27KB)
JPEGKonop20130430_110256.jpeg (147,18KB)
JPEGKonop20130430_110328.jpeg (87,27KB)
JPEGKonop20130430_110448.jpeg (118,94KB)
JPEGKonop20130430_110507.jpeg (151,34KB)
JPEGKonop20130430_110514.jpeg (160,10KB)
JPEGKonop20130913_130304.jpeg (148,25KB)
JPEGKonop20130913_130331.jpeg (124,93KB)
JPEGKonop20130913_130540.jpeg (135,69KB)
JPEGKonop20130913_130755.jpeg (60,49KB)
 

 

OGŁOSZENIE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. za rok 2021. Ofertę wraz z ceną prosimy wysłać na adres: bądź dostarczyć do siedziby firmy mieszczącej się w Gogolinie ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin do dnia 08.10.2021.

 

 

30.07.2021 r. - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w Gogolinie, przy ulicy Ligonia (0,9482 ha oraz 0,4182 ha).


PDFInformacja o wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego.pdf (495,08KB)

PDFOgłoszenie o przetargu nr 11_dz. nr 942_2 oraz 942_4.pdf (1,57MB)
PDFZałącznik graficzny do ogłoszenia o przetargu.pdf (502,40KB)
 

04.05.2021 r. - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie, przy ulicy Powstańców, przeznaczonych pod zalesienie (0,1845 ha).

PDFOgłoszenie o przetargu 10_działka nr 206 29.pdf (672,28KB)
PDFMPZP Gogolin.pdf (475,26KB)
PDFdziałka nr 206 29.pdf (200,85KB)
 

04.05.2021 r. - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie, przy ulicy Powstańców, przeznaczonych pod zalesienie (0,2045 ha).

PDFOgłoszenie o przetargu 9_ działka nr 206 28.pdf (673,61KB)
PDFdziałka nr 206 28.pdf (196,10KB)
PDFMPZP Gogolin.pdf (475,26KB)
 

09.04.2021 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Ligonia przeznaczonych pod zalesienie (0,8730 ha).

PDFOgłoszenie o przetargu 8 dz. 206.26 o pow. 0_8730 ha.pdf (813,67KB)

WEBP0_8730_2.webp (45,58KB)
WEBP0_8730_3.webp (31,74KB)
JPEG0_8730_1.jpeg (256,52KB)

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności - 31.03.2021 r.

PDFRaport o stanie zapewnienia 31.03.2021.pdf (251,69KB)
 

16.03.2021 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Ligonia przeznaczonych pod zalesienie (0,8730 ha).

PDFOgłoszenie o przetargu 7 dz. 206.26 o pow. 0_8730 ha.pdf (100,67KB)
WEBP0_8730_2.webp (45,58KB)
WEBP0_8730_3.webp (31,74KB)
JPEG0_8730_1.jpeg (256,52KB)

 

16.03.2021 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Ligonia przeznaczonych pod zalesienie (0,7905 ha).

PDFOgłoszenie 6 przetargu 206.25 działka pow. 0_7905 ha.pdf (98,88KB)
JPEG0_7905_1.jpeg (256,52KB)
WEBP0_7905_2.webp (45,58KB)
WEBP0_7905 ha.webp (34,45KB)
 

 
 
6.11.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
02.11.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - unieważniono dnia 6 listopada 2020 roku.
 
14.09.2020 rok

OGŁOSZENIE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. za rok 2020. Ofertę wraz z ceną prosimy wysłać na adres: bądź dostarczyć do siedziby firmy mieszczącej się w Gogolinie ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin do dnia 29.09.2020.

09.10.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
 
09.09.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
PDFmapka spokojna.pdf (353,21KB)
JPEGspokojna1.jpeg (308,33KB)
JPEGspokojna2.jpeg (207,56KB)
JPEGspokojna3.jpeg (228,13KB)
08.09.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Do czasu uregulowań w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie ma możliwości zabudowy budynkiem mieszkalnym w trzeciej linii zabudowy.
Nabór na stanowisko kierownicze w spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie - KIEROWNIK DZIAŁU REMONTOWO – INWESTYCYJNEGO I ADMINISTARACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
Dokumenty aplikacyjne proszę składać w sekretariacie spółki – ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, lub mailowo: sekretariat@kpwgogolin.pl

Do dnia 18 września 2020 roku.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2020 roku.

2020
05.08.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
PDFPDF ogłoszenie przetargu 206.21.odt.pdf (462,82KB)
PDFmapka spokojna.pdf (353,21KB)
JPEGspokojna1.jpeg (308,33KB)
JPEGspokojna2.jpeg (207,56KB)
JPEGspokojna3.jpeg (228,13KB)
Zmiana z dnia 7 sierpnia 2020 roku:
Do czasu uregulowań w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego usunięto z przetargu nieruchomość o numerze 206/20.
30.06.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa wieczystego użytkowania 
 
2019
18-09-2019 -Komunikat ws. zanieczyszczenia wody w m. Malnia i Gogolin -
2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017

Taryfy na rok 2018
22 grudnia 2017 r. - dniem wolnym od pracy
PDFPlanowane wyłączenia wody dnia 04-05.12.2017 (436,85KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Przetarg na sprzedaż pojazdów 31-10-2017
PDFOgłoszenie - prace na sieci Plac Wiejski, Lipowa Chorula.pdf (432,52KB)
Regulamin korzystanie z terenu przy fontannie oraz z fontanny miejskiej
PDFInformacja o wyborze oferty znak sprawy: INSP_BUD_2017 (187,27KB)
PDFPłukanie sieci Kamień Śląski i Kamionek (438,96KB)
PDFKomunikat 1/2017 PSSE Krapkowice - dotyczy miejscowości Gogolin, Malnia, Chorula, Obrowiec (556,09KB)
PDFPlanowane wyłączenia wody w dniu 28.06.2017 (433,40KB)
PDFPlanowane wyłączenia wody w dniach 19-20.06.2017 (433,60KB)
PDFPlanowane wyłączenia wody dnia 12.06.2017 (433,26KB)
PDFPłukanie sieci w miejscowości Odrowąż (438,93KB)
PDFPłukanie sieci w miejscowościach Malnia i Chorula (438,07KB)