Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  GOGOLIN SP. Z O.O. W  GOGOLINIE

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony (X termin) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej, w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Gogolin, obejmującą działkę oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k. m. 3 o powierzchni 0,4903 ha, stanowiącą teren częściowo zabudowany, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 o powierzchni użytkowej 394,50 m2. Budynek wybudowany w latach 1935-1938, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym pokrytym papą na deskowaniu, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telefoniczną, z ogrzewaniem piecowym, nieużytkowany, w złym stanie technicznym kwalifikujący się do rozbiórki. Dla w/w działki, prowadzona jest księga wieczysta (KW) nr OP1S/00076186/8 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

Cena wywoławcza działki wynosi 720.000,00 zł netto (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych netto 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu  12.03.2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15 -  I piętro, sala nr 2.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 72.000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ING Nr 45 1050 1504 1000 0023 6186 8850 w terminie do dnia 23.02.2024 r.

Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT.

Nieruchomość o numerze 164/6 k. m. 3, będąca przedmiotem przetargu, zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Lokalizacja i otoczenie:

Nieruchomość, stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu, położona jest w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, gmina Gogolin, miasto Gogolin, obręb Gogolin 2.

Miasto Gogolin usytuowane jest w środkowej części województwa opolskiego, w odległości ok. 20 km na południe od stolicy województwa - Opola i ok. 3 km na wschód od siedziby powiatu – Krapkowic, przy trasie komunikacyjnej ze Strzelec Opolskich do Prudnika (droga wojewódzka nr 409). Miasto średniej wielkości (ok. 15 tys. mieszkańców) jest siedzibą gminy. W pobliżu znajduje się zjazd na autostradę A4, która umożliwia stosunkowo szybkie (do 60 minut) dotarcie do dwóch dużych aglomeracji – Wrocławia i Katowic. Przez miasto przebiega również linia kolejowa łącząca Wrocław z Katowicami.

Oferowana nieruchomość zlokalizowana jest w środkowej części miasta Gogolin, w strefie śródmiejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obejmuje działkę gruntową oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k.m. 3 o powierzchni 0,4903 ha. Działka ma kształt nieregularny, w formie zbliżonej do równoległoboku zorientowanego wierzchołkami w kierunku północ-południe i wschód-zachód, który od strony wschodniej przylega do lokalnej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – ul. Konopnickiej, która umożliwia dojazd od strony głównej szosy miejskiej – ul. Krapkowicka, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 409, od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, a od strony zachodniej i południowej graniczy z działkami niezabudowanymi, przy czym od strony zachodniej jest to teren zieleni parkowej, a od strony południowo-wschodniej teren projektowanej nowej obwodnicy drogowej. W odległości 60 m przebiega linia kolejowa relacji Wrocław-Katowice, a w odległości do 400 m znajdują się budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Miejska, Dworzec PKP i PKS, Gminny Ośrodek Kultury oraz punkty handlowo – usługowe. Teren uzbrojony w miejską sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.

Stan prawny nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 164/6 k.m. 3, zlokalizowaną w mieście Gogolin, obręb Gogolin 2, przy ul. Konopnickiej  ma uregulowany stan prawny i posiada urządzoną Księgę Wieczystą                                                 KW nr OP1S/00070854/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z jej treścią, właścicielem nieruchomości, jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe gogolin Sp. z o.o.,  47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15.

Hipoteka:

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

W dziale III księgi wieczystej, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Gogolin wykaz 782 przepisano z wykazu 921 Gogolin dnia 1 kwietnia 1966 r. – nie jest ono faktycznie realizowane. Nieruchomość współobciążona KW                 nr OP1S/00019621/3.

Stan techniczno-użytkowy:

Na przedmiotowej działce gruntowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, miejscami zawilgocony, nie ocieplony, z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi  (ściany, stropy, dach) spowodowanymi zużyciem eksploatacyjnym, działaniem czynników atmosferycznych i brakiem systematycznej konserwacji, wyłączony z użytkowania. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych.

 

Budynek mieszkalny nr 7 (nr ew. 221) w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia wapiennego i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym, pokryty papą na deskowaniu. Budynek wybudowany w 1935 r.

 

Dane inwentaryzacyjno-użytkowe budynku:

 • kubatura budynku – 2.960,00 m3,
 • powierzchni zabudowy – 271,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa – 394,50 m2.

 

Dane techniczne budynku:

 • fundamenty, ściany fundamentowe i piwnic murowane z kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • ściany nadziemia oraz ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • stropy nad piwnicami jako sklepienia łukowe ceglane praz docinkowe ceglane na belkach stalowych, nad parterem i piętrem drewniane, z podsufitką i tykiem na trzcinie oraz wypełnieniem z gruzu i podłogami z desek,
 • schody do piwnicy betonowe i murowane z kamienia, na piętro drewniane jednobiegowe, na strych drewniane drabiniaste,
 • dach drewniany o konstrukcji wielospadowej, kryty papą po deskowaniu,
 • tynki wewnętrzne gładkie cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i emaliami, w pomieszczeniach łazienek i wc okładziny z płytek ceramicznych,
 • elewacje w postaci tynku gładkiego cementowo-wapiennego,
 • posadzki cementowe, ceglane oraz z płytek betonowych, podłogi z desek i wykładziny PCV,
 • stolarka okienna drewniana, częściowo PCV z szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, drzwi drewniane standardowe pełne i z częściowymi przeszkleniami,
 • instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna, ogrzewanie piecowe.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie:

Zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

 

 

Jeżeli oferent, który wylicytował nieruchomość, nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości, będącej  przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Spółkę KPW Gogolin – to wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, ul. Ligonia 15, tel. 77/423 20 35

 

Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomości zostało zamieszczone na stronie internetowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o., tablicy ogłoszeń Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.komunikaty.pl 

JPEGmapa konopnickiej.jpeg (182,35KB)
JPEGmapa 2 konopnickiej.jpeg (294,27KB)
JPEGKonop20130430_110256.jpeg (147,18KB)
JPEGKonop20130430_110328.jpeg (87,27KB)
JPEGKonop20130430_110448.jpeg (118,94KB)
JPEGKonop20130430_110507.jpeg (151,34KB)
JPEGKonop20130430_110514.jpeg (160,10KB)
JPEGKonop20130913_130304.jpeg (148,25KB)
JPEGKonop20130913_130331.jpeg (124,93KB)
JPEGKonop20130913_130540.jpeg (135,69KB)
JPEGKonop20130913_130755.jpeg (60,49KB)

 

 

INFORMACJA

w sprawie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie uprzejmie informuje, iż Decyzją nr GL.RZT.70.120.2023 z dnia 11 stycznia 2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gogolin na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona, na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 19.01.2024 r.

PDFPGWWP_RZGW w Gliwicach_Decyzja GL.RZT.70.120.2023 - zatwierdzenie Taryfy na okres 3 lat.pdf (10,47MB)
 

------------------------

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, realizując Uchwałę nr 3/2023  z dnia 28 listopada  2023 r., ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie.

 

Informacje ogólne

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie ul. Ligonia 15, jest Spółką komunalną, w której całość udziałów posiada  Gmina Gogolin. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada wykształcenie wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami uzyskane w Polsce lub za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniem usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • legitymuje się co najmniej 3 letnim  doświadczeniem w kierowaniu zespołem pracowników, na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w ppkt a)-d) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlega określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
 • posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

 1. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, powinien mieć ogólną wiedzę w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy prawo pracy, wybranych zagadnień ustawy Prawo Wodne oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 •  
 • kwestionariusz osobowy (wzór zał. nr 1),
 • list motywacyjny zawierający strategię rozwoju Spółki,
 • oświadczenia (wzór zał. nr 2):
 • wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
 • nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • że nie toczą się przeciwko kandydatowi żadne postępowania karne,
 • że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
 • zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na Prezesa Zarządu,
 • zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
 • że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
 • w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty – oświadczenie potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres
 • odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).
 • kserokopię aktualnego prawo jazdy kat. B,
 • oświadczenie o umiejętności obsługi komputera,
 • inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

 

 1. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

 

 1. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 1. Kandydat ma możliwość uzyskania informacji o Spółce, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie KPW Gogolin Sp. z o.o.w Gogolinie ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin i zapoznania się z materiałami, które obejmują:
 • umowę Spółki,
 • aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
 • sprawozdanie z działalności Spółki oraz  sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz prognozę bilansu spółki za rok 2023.
 • zagadnienia techniczne Spółki.

 

 1. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej KPW Gogolin Sp. z o.o.w Gogolinie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Gogolinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

 

 1. Zgłoszenia konkursowe można składać w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, na adres: ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu KPW Gogolin Sp. z o.o.w Gogolinie – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 14:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Spółki,  ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin.

 

 1. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.
 2. Komisja zbiera się w siedzibie KPW Gogolin Sp. z o.o.w Gogolinie na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania ofert.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
 • znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 

 1. Komisja może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

 

 1. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

 

 

Ogłoszenie na wolne stanowisko Prezesa Zarządu 

 

Prezes Zarządu

                                                                  

                                                                    PDFKonkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf (515,80KB)

                                                                     PDF20231128_załącznik nr 1_Kwestionariusz osobowy_wzór.pdf (849,62KB)

                                                                   PDF20231128_załacznik nr 2_Oświadczenie kandydata_wzór 1.pdf (707,46KB)

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.2023 r. - Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej

 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  GOGOLIN SP. Z O.O. W  GOGOLINIE

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony (IX termin) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej, w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Gogolin, obejmującą działkę oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k. m. 3 o powierzchni 0,4903 ha, stanowiącą teren częściowo zabudowany, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 o powierzchni użytkowej 394,50 m2. Budynek wybudowany w latach 1935-1938, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym pokrytym papą na deskowaniu, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telefoniczną, z ogrzewaniem piecowym, nieużytkowany, w złym stanie technicznym kwalifikujący się do rozbiórki. Dla w/w działki, prowadzona jest księga wieczysta (KW) nr OP1S/00076186/8 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

Cena wywoławcza działki wynosi 760.000,00 zł netto (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych netto 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu  14.11.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15 -  I piętro, sala nr 2.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 76.000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ING Nr 45 1050 1504 1000 0023 6186 8850 w terminie do dnia 09.11.2023 r.

Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT.

Nieruchomość o numerze 164/6 k. m. 3, będąca przedmiotem przetargu, zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Lokalizacja i otoczenie:

Nieruchomość, stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu, położona jest w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, gmina Gogolin, miasto Gogolin, obręb Gogolin 2.

Miasto Gogolin usytuowane jest w środkowej części województwa opolskiego, w odległości ok. 20 km na południe od stolicy województwa - Opola i ok. 3 km na wschód od siedziby powiatu – Krapkowic, przy trasie komunikacyjnej ze Strzelec Opolskich do Prudnika (droga wojewódzka nr 409). Miasto średniej wielkości (ok. 15 tys. mieszkańców) jest siedzibą gminy. W pobliżu znajduje się zjazd na autostradę A4, która umożliwia stosunkowo szybkie (do 60 minut) dotarcie do dwóch dużych aglomeracji – Wrocławia i Katowic. Przez miasto przebiega również linia kolejowa łącząca Wrocław z Katowicami.

Oferowana nieruchomość zlokalizowana jest w środkowej części miasta Gogolin, w strefie śródmiejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obejmuje działkę gruntową oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k.m. 3 o powierzchni 0,4903 ha. Działka ma kształt nieregularny, w formie zbliżonej do równoległoboku zorientowanego wierzchołkami w kierunku północ-południe i wschód-zachód, który od strony wschodniej przylega do lokalnej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – ul. Konopnickiej, która umożliwia dojazd od strony głównej szosy miejskiej – ul. Krapkowicka, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 409, od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, a od strony zachodniej i południowej graniczy z działkami niezabudowanymi, przy czym od strony zachodniej jest to teren zieleni parkowej, a od strony południowo-wschodniej teren projektowanej nowej obwodnicy drogowej. W odległości 60 m przebiega linia kolejowa relacji Wrocław-Katowice, a w odległości do 400 m znajdują się budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Miejska, Dworzec PKP i PKS, Gminny Ośrodek Kultury oraz punkty handlowo – usługowe. Teren uzbrojony w miejską sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.

Stan prawny nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 164/6 k.m. 3, zlokalizowaną w mieście Gogolin, obręb Gogolin 2, przy ul. Konopnickiej  ma uregulowany stan prawny i posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr OP1S/00070854/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z jej treścią, właścicielem nieruchomości, jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.,  47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15.

Hipoteka:

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

W dziale III księgi wieczystej, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Gogolin wykaz 782 przepisano z wykazu 921 Gogolin dnia 1 kwietnia 1966 r. – nie jest ono faktycznie realizowane. Nieruchomość współobciążona KW nr OP1S/00019621/3.

Stan techniczno-użytkowy:

Na przedmiotowej działce gruntowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, miejscami zawilgocony, nie ocieplony, z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi  (ściany, stropy, dach) spowodowanymi zużyciem eksploatacyjnym, działaniem czynników atmosferycznych i brakiem systematycznej konserwacji, wyłączony z użytkowania. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych.

Budynek mieszkalny nr 7 (nr ew. 221) w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia wapiennego i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym, pokryty papą na deskowaniu. Budynek wybudowany w 1935 r.

Dane inwentaryzacyjno-użytkowe budynku:

 • kubatura budynku                         – 2.960,00 m3,
 • powierzchni zabudowy                –     271,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa               –     394,50 m2.

Dane techniczne budynku:

 • fundamenty, ściany fundamentowe i piwnic murowane z kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • ściany nadziemia oraz ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • stropy nad piwnicami jako sklepienia łukowe ceglane praz docinkowe ceglane na belkach stalowych, nad parterem i piętrem drewniane, z podsufitką i tykiem na trzcinie oraz wypełnieniem z gruzu i podłogami z desek,
 • schody do piwnicy betonowe i murowane z kamienia, na piętro drewniane jednobiegowe, na strych drewniane drabiniaste,
 • dach drewniany o konstrukcji wielospadowej, kryty papą po deskowaniu,
 • tynki wewnętrzne gładkie cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i emaliami, w pomieszczeniach łazienek i wc okładziny z płytek ceramicznych,
 • elewacje w postaci tynku gładkiego cementowo-wapiennego,
 • posadzki cementowe, ceglane oraz z płytek betonowych, podłogi z desek i wykładziny PCV,
 • stolarka okienna drewniana, częściowo PCV z szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, drzwi drewniane standardowe pełne i z częściowymi przeszkleniami,
 • instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna, ogrzewanie piecowe.

Przeznaczenie nieruchomości w planie:

Zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Jeżeli oferent, który wylicytował nieruchomość, nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości, będącej  przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Spółkę KPW Gogolin – to wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, ul. Ligonia 15, tel. 734 453 558.    

Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomości zostało zamieszczone na stronie internetowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o, tablicy ogłoszeń Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o oraz na stronie internetowej www.komunikaty.pl

JPEGmapa konopnickiej.jpeg (182,35KB)
JPEGmapa 2 konopnickiej.jpeg (294,27KB)
JPEGKonop20130430_110256.jpeg (147,18KB)
JPEGKonop20130430_110328.jpeg (87,27KB)
JPEGKonop20130430_110448.jpeg (118,94KB)
JPEGKonop20130430_110507.jpeg (151,34KB)
JPEGKonop20130430_110514.jpeg (160,10KB)
JPEGKonop20130913_130304.jpeg (148,25KB)
JPEGKonop20130913_130331.jpeg (124,93KB)
JPEGKonop20130913_130540.jpeg (135,69KB)
JPEGKonop20130913_130755.jpeg (60,49KB)

 

14.10.2022 r. Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej

 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  GOGOLIN SP. Z O.O. W  GOGOLINIE

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej, w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Gogolin, obejmującą działkę oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k. m. 3 o powierzchni 0,4903 ha, stanowiącą teren częściowo zabudowany, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 o powierzchni użytkowej 394,50 m2. Budynek wybudowany w latach 1935-1938, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym pokrytym papą na deskowaniu, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telefoniczną, z ogrzewaniem piecowym, nieużytkowany, w złym stanie technicznym kwalifikujący się do rozbiórki. Dla w/w działki, prowadzona jest księga wieczysta (KW) nr OP1S/00076186/8 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

Cena wywoławcza działki wynosi 850.000,00 zł netto (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych netto 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu  21.12.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15 -  I piętrom, sala nr 2.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 85.000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ING Nr 45 1050 1504 1000 0023 6186 8850 w terminie do dnia 09.12.2022 r.

Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT.

Nieruchomość o numerze 164/6 k. m. 3, będąca przedmiotem przetargu, zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Lokalizacja i otoczenie:

Nieruchomość, stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu, położona jest w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, gmina Gogolin, miasto Gogolin, obręb Gogolin 2.

Miasto Gogolin usytuowane jest w środkowej części województwa opolskiego, w odległości ok. 20 km na południe od stolicy województwa - Opola i ok. 3 km na wschód od siedziby powiatu – Krapkowic, przy trasie komunikacyjnej ze Strzelec Opolskich do Prudnika (droga wojewódzka nr 409). Miasto średniej wielkości (ok. 15 tys. mieszkańców) jest siedzibą gminy. W pobliżu znajduje się zjazd na autostradę A4, która umożliwia stosunkowo szybkie (do 60 minut) dotarcie do dwóch dużych aglomeracji – Wrocławia i Katowic. Przez miasto przebiega również linia kolejowa łącząca Wrocław z Katowicami.

Oferowana nieruchomość zlokalizowana jest w środkowej części miasta Gogolin, w strefie śródmiejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obejmuje działkę gruntową oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k.m. 3 o powierzchni 0,4903 ha. Działka ma kształt nieregularny, w formie zbliżonej do równoległoboku zorientowanego wierzchołkami w kierunku północ-południe i wschód-zachód, który od strony wschodniej przylega do lokalnej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – ul. Konopnickiej, która umożliwia dojazd od strony głównej szosy miejskiej – ul. Krapkowicka, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 409, od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, a od strony zachodniej i południowej graniczy z działkami niezabudowanymi, przy czym od strony zachodniej jest to teren zieleni parkowej, a od strony południowo-wschodniej teren projektowanej nowej obwodnicy drogowej. W odległości 60 m przebiega linia kolejowa relacji Wrocław-Katowice, a w odległości do 400 m znajdują się budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Miejska, Dworzec PKP i PKS, Gminny Ośrodek Kultury oraz punkty handlowo – usługowe. Teren uzbrojony w miejską sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.

Stan prawny nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 164/6 k.m. 3, zlokalizowaną w mieście Gogolin, obręb Gogolin 2, przy ul. Konopnickiej  ma uregulowany stan prawny i posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr OP1S/00070854/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z jej treścią, właścicielem nieruchomości, jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.,  47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15.

Hipoteka:

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

W dziale III księgi wieczystej, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Gogolin wykaz 782 przepisano z wykazu 921 Gogolin dnia 1 kwietnia 1966 r. – nie jest ono faktycznie realizowane. Nieruchomość współobciążona KW nr OP1S/00019621/3.

Stan techniczno-użytkowy:

Na przedmiotowej działce gruntowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, miejscami zawilgocony, nie ocieplony, z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi  (ściany, stropy, dach) spowodowanymi zużyciem eksploatacyjnym, działaniem czynników atmosferycznych i brakiem systematycznej konserwacji, wyłączony z użytkowania. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych.

Budynek mieszkalny nr 7 (nr ew. 221) w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia wapiennego i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym, pokryty papą na deskowaniu. Budynek wybudowany w 1935 r.

Dane inwentaryzacyjno-użytkowe budynku:

 • kubatura budynku                         – 2.960,00 m3,
 • powierzchni zabudowy                –     271,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa               –     394,50 m2.

Dane techniczne budynku:

 • fundamenty, ściany fundamentowe i piwnic murowane z kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • ściany nadziemia oraz ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • stropy nad piwnicami jako sklepienia łukowe ceglane praz docinkowe ceglane na belkach stalowych, nad parterem i piętrem drewniane, z podsufitką i tykiem na trzcinie oraz wypełnieniem z gruzu i podłogami z desek,
 • schody do piwnicy betonowe i murowane z kamienia, na piętro drewniane jednobiegowe, na strych drewniane drabiniaste,
 • dach drewniany o konstrukcji wielospadowej, kryty papą po deskowaniu,
 • tynki wewnętrzne gładkie cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i emaliami, w pomieszczeniach łazienek i wc okładziny z płytek ceramicznych,
 • elewacje w postaci tynku gładkiego cementowo-wapiennego,
 • posadzki cementowe, ceglane oraz z płytek betonowych, podłogi z desek i wykładziny PCV,
 • stolarka okienna drewniana, częściowo PCV z szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, drzwi drewniane standardowe pełne i z częściowymi przeszkleniami,
 • instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna, ogrzewanie piecowe.

Przeznaczenie nieruchomości w planie:

Zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Jeżeli oferent, który wylicytował nieruchomość, nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości, będącej  przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Spółkę KPW Gogolin – to wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, ul. Ligonia 15, tel. 734453558.    

Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomości zostało zamieszczone na stronie internetowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o, tablicy ogłoszeń Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o oraz na stronie internetowej www.komunikaty.pl

JPEGmapa konopnickiej.jpeg (182,35KB)
JPEGmapa 2 konopnickiej.jpeg (294,27KB)
JPEGKonop20130430_110256.jpeg (147,18KB)
JPEGKonop20130430_110328.jpeg (87,27KB)
JPEGKonop20130430_110448.jpeg (118,94KB)
JPEGKonop20130430_110507.jpeg (151,34KB)
JPEGKonop20130430_110514.jpeg (160,10KB)
JPEGKonop20130913_130304.jpeg (148,25KB)
JPEGKonop20130913_130331.jpeg (124,93KB)
JPEGKonop20130913_130540.jpeg (135,69KB)
JPEGKonop20130913_130755.jpeg (60,49KB)
 

 

OGŁOSZENIE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. za rok 2021. Ofertę wraz z ceną prosimy wysłać na adres: bądź dostarczyć do siedziby firmy mieszczącej się w Gogolinie ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin do dnia 08.10.2021.

 

 

30.07.2021 r. - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w Gogolinie, przy ulicy Ligonia (0,9482 ha oraz 0,4182 ha).


PDFInformacja o wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego.pdf (495,08KB)

PDFOgłoszenie o przetargu nr 11_dz. nr 942_2 oraz 942_4.pdf (1,57MB)
PDFZałącznik graficzny do ogłoszenia o przetargu.pdf (502,40KB)
 

04.05.2021 r. - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie, przy ulicy Powstańców, przeznaczonych pod zalesienie (0,1845 ha).

PDFOgłoszenie o przetargu 10_działka nr 206 29.pdf (672,28KB)
PDFMPZP Gogolin.pdf (475,26KB)
PDFdziałka nr 206 29.pdf (200,85KB)
 

04.05.2021 r. - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie, przy ulicy Powstańców, przeznaczonych pod zalesienie (0,2045 ha).

PDFOgłoszenie o przetargu 9_ działka nr 206 28.pdf (673,61KB)
PDFdziałka nr 206 28.pdf (196,10KB)
PDFMPZP Gogolin.pdf (475,26KB)
 

09.04.2021 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Ligonia przeznaczonych pod zalesienie (0,8730 ha).

PDFOgłoszenie o przetargu 8 dz. 206.26 o pow. 0_8730 ha.pdf (813,67KB)

WEBP0_8730_2.webp (45,58KB)
WEBP0_8730_3.webp (31,74KB)
JPEG0_8730_1.jpeg (256,52KB)

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności - 31.03.2021 r.

PDFRaport o stanie zapewnienia 31.03.2021.pdf (251,69KB)
 

16.03.2021 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Ligonia przeznaczonych pod zalesienie (0,8730 ha).

PDFOgłoszenie o przetargu 7 dz. 206.26 o pow. 0_8730 ha.pdf (100,67KB)
WEBP0_8730_2.webp (45,58KB)
WEBP0_8730_3.webp (31,74KB)
JPEG0_8730_1.jpeg (256,52KB)

 

16.03.2021 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Ligonia przeznaczonych pod zalesienie (0,7905 ha).

PDFOgłoszenie 6 przetargu 206.25 działka pow. 0_7905 ha.pdf (98,88KB)
JPEG0_7905_1.jpeg (256,52KB)
WEBP0_7905_2.webp (45,58KB)
WEBP0_7905 ha.webp (34,45KB)
 

 
 
6.11.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
02.11.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - unieważniono dnia 6 listopada 2020 roku.
 
14.09.2020 rok

OGŁOSZENIE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. za rok 2020. Ofertę wraz z ceną prosimy wysłać na adres: bądź dostarczyć do siedziby firmy mieszczącej się w Gogolinie ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin do dnia 29.09.2020.

09.10.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
 
09.09.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
PDFmapka spokojna.pdf (353,21KB)
JPEGspokojna1.jpeg (308,33KB)
JPEGspokojna2.jpeg (207,56KB)
JPEGspokojna3.jpeg (228,13KB)
08.09.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Do czasu uregulowań w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie ma możliwości zabudowy budynkiem mieszkalnym w trzeciej linii zabudowy.
Nabór na stanowisko kierownicze w spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie - KIEROWNIK DZIAŁU REMONTOWO – INWESTYCYJNEGO I ADMINISTARACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
Dokumenty aplikacyjne proszę składać w sekretariacie spółki – ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, lub mailowo: sekretariat@kpwgogolin.pl

Do dnia 18 września 2020 roku.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2020 roku.

2020
05.08.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Gogolinie przy ulicy Spokojnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
PDFPDF ogłoszenie przetargu 206.21.odt.pdf (462,82KB)
PDFmapka spokojna.pdf (353,21KB)
JPEGspokojna1.jpeg (308,33KB)
JPEGspokojna2.jpeg (207,56KB)
JPEGspokojna3.jpeg (228,13KB)
Zmiana z dnia 7 sierpnia 2020 roku:
Do czasu uregulowań w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego usunięto z przetargu nieruchomość o numerze 206/20.
30.06.2020 rok - Ogłoszenie o sprzedaży prawa wieczystego użytkowania 
 
2019
18-09-2019 -Komunikat ws. zanieczyszczenia wody w m. Malnia i Gogolin -
2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017

Taryfy na rok 2018
22 grudnia 2017 r. - dniem wolnym od pracy
PDFPlanowane wyłączenia wody dnia 04-05.12.2017 (436,85KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Przetarg na sprzedaż pojazdów 31-10-2017
PDFOgłoszenie - prace na sieci Plac Wiejski, Lipowa Chorula.pdf (432,52KB)
Regulamin korzystanie z terenu przy fontannie oraz z fontanny miejskiej
PDFInformacja o wyborze oferty znak sprawy: INSP_BUD_2017 (187,27KB)
PDFPłukanie sieci Kamień Śląski i Kamionek (438,96KB)
PDFKomunikat 1/2017 PSSE Krapkowice - dotyczy miejscowości Gogolin, Malnia, Chorula, Obrowiec (556,09KB)
PDFPlanowane wyłączenia wody w dniu 28.06.2017 (433,40KB)
PDFPlanowane wyłączenia wody w dniach 19-20.06.2017 (433,60KB)
PDFPlanowane wyłączenia wody dnia 12.06.2017 (433,26KB)
PDFPłukanie sieci w miejscowości Odrowąż (438,93KB)
PDFPłukanie sieci w miejscowościach Malnia i Chorula (438,07KB)