Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

ZP/BUD/2017

Zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOGOLIN Sp. z o. o  ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin.

Wszyscy Wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez:

Firmę Inżynierską ALOG mgr inż. Gerard Gola ul. Kozielska 24, 47-208 Reńska Wieś.

Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta najkorzystniejsza zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Cena oferty nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Punktacja w kryterium cena ofertowa brutto

60%

Punktacja w kryterium okres gwarancji jakości

40%

Punktacja łączna

1

Budopap Sp. z o.o.

47-300 Krapkowice ul. Opolska 103A

51,07 pkt.

40 pkt.

91,07 pkt.

2

BIL Sp .z o.o.

45-127 Opole ul. Usługowa 6

60 pkt.

31,90 pkt.

91,9 pkt.

3

Firma inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola

47-208 Reńska Wieś ul. Kozielska 24

53,37 pkt.

40 pkt.

93,37 pkt.

 

Podpisał: 

Prezes 

Grzegorz Michałowski