Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zestawienie ofert jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczących zamówienia pod nazwą "Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu".

Znak sprawy: ZP/BUD/2017                                                                                                                                         Gogolin, 16.10.2017 r.

Zestawienie ofert jakie wpłynęły do  Zamawiającego dotyczących zamówienia pod nazwą ”Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Data złożenia oferty

Cena brutto oferty

Uwagi

1

Budopap Sp. z o.o.

47-300 Krapkowice ul. Opolska 1030

16.10.2017

6 113 897,88

Udzielona gwarancja

84 m-ce

2

BIL Sp .z o.o.

45-127 Opole ul. Usługowa 6

16.10.2017

5 204 093,95

Udzielona gwarancja

67 m-cy

3

Firma inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola

47-208 Reńska Wieś ul. Kozielska 24

16.10.2017

5 850 041,00

Udzielona gwarancja

84 m-ce

4

 

 

 

 

 

Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – netto 5 707 548,93 zł.

UWAGA!

Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, ( art. 86 ust. 5 ustawy PZP), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.