Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.

Zamawiający:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Gogolin Sp. z o.o. ul. Ligonia 15

47-320 Gogolin

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do treści SIWZ i dokonuje zmiany jej treści jak niżej:

06.10.2017

Pytanie nr 1:

Na poszczególnych rzutach pięter projektu zaznaczone jest wyposażenie mieszkań w meble tj.: szafki kuchenne, stoły , łóżka , sofy, meblościanki.

Czy należy ująć wyposażenie jw. W cenie ryczałtowej przedmiotu przetargu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

NIE. Mebli nie ujmować w cenie.

 

Pytanie nr 2:

Czy istnieje możliwość zmiany częstotliwości fakturowania przedmiotu umowy na miesięczny?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

NIE. Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu zapłaty.

09.10.2017

Pytanie nr 3:

W załączonych materiałach na stronie internetowej odnośnie przetargu jw. brak jest projektu na wykonanie przyłączy zewnętrznych wod-kan, załączony jest tylko przedmiar robót. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.

 

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Projekt przyłączy zawarty jest w projekcie instalacji sanitarnych Rys 1 – Plan zagospodarowania terenu (trasa każdej  instalacji w innym kolorze) . Ponadto elementy  dotyczące przyłączy wod-kan zawarte są w „A0+ Projekcie zagospodarowania parkingu” ,  „A0 Projekcie zagospodarowania terenu”.   Opis użytych materiałów w  zał nr 10  Specyfikacji technicznej (STWiOR)  „Gogolin – budynek socjalny sanitarne -specyfikacja przyłączy zagospodarowanie.”  oraz  w przedmiarach robót dot przyłączy wod kan.

10.10.2017

Pytanie nr 4:

Projekt wykonawczy przewiduje duże ilości gruntu do wymiany, dlatego prosimy o informację, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania gruntu (jeśli tak, to w jakiej odległości) i czy przyjmie go bez pobierania opłat za składowanie.

 

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający jako miejsce do składowania gruntu wskazuje Składowisko Odpadów na ul. Ligonia w Gogolinie w odległości 2 km od miejsca budowy. Zamawiający przyjmie grunt z placu budowy  bez pobierania opłat za składowanie (nie dotyczy to odpadów i śmieci z placu budowy).

Pytanie nr 5:

Projekt i przedmiar robót nie uwzględnia podgrzewania koryt i spustów wody opadowej w okresie zimy, co spowoduje, że zamarzną w okresie mrozów. Na podstawie wieloletniego doświadczenia prosimy o wprowadzenie tego rozwiązania, ponieważ w trakcie roztopów dach zamieni się w zbiornik wody, który zaleje budynek.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak. Przyjąć wg. rozwiązania Wykonawcy system ogrzewania koryt i spustów wody opadowej  do ceny ofertowej zadania.

Pytanie nr 6:

Prosimy o opublikowanie specyfikacji urządzeń przewidzianych do zabudowy na placu zabaw.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Na urządzenia zabawowe przyjąć w ofercie kwotę netto nie mniejszą jak 53 000,00 zł. Do tej kwoty Wykonawca będzie zobowiązany zakupić proste urządzenia zabawowe. Jakie urządzenia Zamawiający określi w trakcie realizacji zadania.

 

Pytanie nr 7:

Zgodnie z zapisem we wzorze karty gwarancyjnej Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie. Prosimy o potwierdzenie, że w/w okres gwarancji obejmuje gwarancję na wykonane roboty budowlane, natomiast okres gwarancji na zabudowane urządzenia, wyposażenie i osprzęt instalacyjny odpowiadać będzie okresowi gwarancji jaką wydają ich producenci. Jest to istotne, ponieważ w projekcie przewidziano urządzenia i wyposażenie, na które żaden producent nie daje gwarancji tak długiej, jaka jest oczekiwana na wykonane roboty.

 

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 60 miesięcy, dotyczyć to będzie również urządzeń, wyposażenia i osprzętu. Wykonawca powinien wliczyć w cenę oferty koszty jakie może ponieść z tytułu ryzyka naprawy urządzeń (napraw powstałych nie z winy użytkownika) po wygaśnięciu już gwarancji producenta tych urządzeń łącznie z wymianą wadliwych urządzeń w przypadku braku możliwości ich skutecznej naprawy.

13.10.2017

Pytanie nr 8:

Na wizualizacji widać ogródki otoczone murkami i płotem metalowym identycznym jak balustrady, którego nie ma na rzutach i przekrojach, ani w opisie technicznym i przedmiarze robót. Jest to istotna pozycja cenowa, dlatego prosimy o informację, czy w/w ogrodzenie metalowe przy ogródkach ma być montowane.

 

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Murki ujęto w projekcie (rzut parteru) i w przedmiarze robót jako ,,MURKI''.

Kosztorysant policzył wszystkie murki jako pełne, nie uwzględnił balustrad  ażurowych od czoła. Różnica w koszcie to max. 6000.

Przyjąć do wyceny  prosty mur oporowy (żelbetowy) o wymiarach: szerokość 25 cm wys. ponad grunt 120 cm długości 4,0 m(jak na rzutach zagospodarowania terenu) i zagłębiony w gruncie min. 60 cm.   ( W gruncie wys. 30 cm mur  i 30cm stopa fundamentowa ).Mur posadowiony na stopie fundamentowej szer. 35cmi  wys. 30 cm.

Pytanie nr 9:

Na przekroju b-b pokazano połączenie płyty żelbetowej galerii z wieńcem za pomocą łączników Halfen typu Hit BQ skrócony, którego nie ma w opisie technicznym i przedmiarze robót. Jest to istotna pozycja cenowa, dlatego prosimy o informację, czy w/w łącznik ma być zabudowany.

 

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Złącza balkonowe - termiczne Halfen HIT-BQ, zostały zastosowane w wieńcach żelbetowych ścian podłużnych, na których "opierają" się  zewnętrzne, żelbetowe płyty stropowe galerii. Zastosowanie w/w elementów zapobiegnie tworzeniu się "mostków termicznych". 

Złącza balkonowe - termiczne Halfen HIT-BQ zostały wydane na rysunku K30 (stropy żelbetowe) - co dołączono w załączniku.
PDFK30.pdf (1,93MB)
 

Pozycja ta nie została zawarta w przedmiarze - należy to uwzglądnić.