Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu. - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

 

Ogłoszenie nr 595205-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.: Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 16144428400000, ul. ul. Ligonia  15 , 47320   Gogolin, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 466 63 27, e-mail przetargi@kpwgogolin.pl, faks 77 466 62 32.
Adres strony internetowej (URL): www.kpwgogolin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Prawa Handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.kpwgogolin.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kpwgogolin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie
Adres:
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. ul. Ligonia 15, 47-320 GOGOLIN, pok. nr 2 sekretariat.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego socjalnego, wielorodzinnego (galeriowego) wraz z zagospodarowaniem terenu. Projektowany budynek jest wolnostojący, bez podpiwniczenia i posiada trzy kondygnacje naziemne (parter i dwa piętra). Projektowana liczba mieszkań w budynku wynosi 30 szt. Zaprojektowano 4 mieszkania dwupokojowe i sześć mieszkań jednopokojowych na każdej z 3 kondygnacji. Mieszkania dwupokojowe na parterze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania na piętrach dostępne są z galerii. Każde mieszkanie posiada komórkę lokatorską dostępną od strony komunikacji zewnętrznej. Obiekt został zaprojektowany w technologii tradycyjnej, z elementami prefabrykacji w postaci konstrukcji stropów nad parterem i 1 piętrem – strop gęstożebrowy -na które składają się żelbetowe belki stropowe wykonane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych oraz konstrukcji dachu – płyty warstwowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm (klasy 15MPa) na zaprawie cementowo-wapiennej (klasy 5MPa). Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem o gr.15cm i wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Konstrukcja dachu wentylowanego składa się z pokrycia w postaci systemowych dachowych płyt warstwowych PWD–W 150T lub równoznacznych (trzy łączniki, z rdzeniem z wełny mineralnej o gr.15cm) układanych na stalowej konstrukcji wsporczej. Spadek połaci dachu to 5%. W budynku znajduje się kotłownia gazowa wraz z węzłem cieplnym oraz przyłączem wody, do której wejście znajduje się od zewnątrz. Na parterze zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne (elektryczne) dostępne od klatki schodowej. Na klatce na parterze usytuowano 30 skrytek na listy. Na pierwszym i drugim piętrze zaprojektowano pomieszczenia techniczne. Każde z mieszkań wyposażone w kuchenkę elektryczną stojącą o czterech palnikach (płyta grzewcza czarna - pola ceramiczne 7,8 kW/400V z piekarnikiem. Klasa energetyczna A). W centralnej części budynku znajduje się (jednostronnie) oddylatowana klatka schodowa z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych (winda do realizacji w późniejszym terminie nie jest w zakresie robót ETAPU 1 - do tego czasu szyb na parterze będzie wykorzystywany jako pomieszczenie pomocnicze zamykane drzwiami stalowymi, otwory drzwiowe piętra wyżej zabezpieczyć - zmurować gazobetonem, zatynkować). Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową, uziemienie, teletechniczną, domofonową, antenową tv – sat, internetową, oraz oświetlenie zewnętrzne wejść na klatki i oświetlenie terenu. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nowe przyłącza wody fi 90 PE, kanalizacji sanitarnej fi 160 mm, kanalizacji deszczowej i prefabrykowany zbiornik wody deszczowej - ze stali, który jest całkowicie zagłębiony w gruncie i jest zlokalizowany ok. 10 m od projektowanego budynku socjalnego. Budynek wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania (kotłownia), wody zimnej i ciepłej (pojemnościowe podgrzewacze elektryczne), kanalizacji sanitarnej i gazu (gaz tylko kotłownia). Projektuje się również zagospodarowanie terenu dla potrzeb planowanej inwestycji. Na terenie działki zaprojektowano 49 miejsc parkingowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na opracowywanej nieruchomości zaprojektowano chodniki, parkingi wraz z odwodnieniem, place utwardzone, drogi wewnętrzne. Nawierzchnia zjazdu od ul. Konopnickiej i parkingu – z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej. Ciągi piesze - chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej. Miejsce na odpady stałe zlokalizowano w normatywnej odległości od granicy działki i budynków przy ul. Konopnickiej. Przy śmietniku zaprojektowano zatoczkę dla komunalnych pojazdów porządkowych w celu usprawnienia ruchu drogowego. Uzbrojenie terenu we wszelkie przyłącza i instalacje należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi, na podstawie otrzymanych warunków. Budowa budynku socjalnego przy ul. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem jest ETAPEM 1 większego przedsięwzięcia składającego się z budowy ogółem 3 budynków w dalszych EAPACH 2 i 3. ETAPY 2 i 3 będą realizowane w przyszłości i nie są przedmiotami niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45211000-9

45311200-2

45330000-9

45331000-6

45111291-4

45223300-9

45231300-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-10-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji. 2. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa budynków wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3 , w tym przynajmniej jedno zamówienie musi obejmować budowę budynku o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony zł). Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium musi być wniesione w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść PRZELEWEM na rachunek bankowy: Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. , Bank Śląski S.A. w Gogolinie nr rachunku 45 1050 1504 1000 0023 6186 8850, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr ZP/BUD/2017 – Budynek Socjalny”. 5. Jako termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do oferty, b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa brutto

80,00

okres gwarancji jakości

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian umowy określone we wzorze umowy załączniku nr 3 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ PDFSIWZ budynek socjalny Gogolin.pdf (613,36KB)
* PDFPoprawiona treść SIWZ dotycząca kryteriów i sposobu oceny ofert !.pdf (425,94KB)

Zał. 1DOCzalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy bud socjalny.doc (67,00KB)
Zał. 2 DOCXzalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie budynek socjalny.docx (14,48KB)
Zał. 3 PDFzalacznik-nr-3 do SIWZ umowa budynek socjalny.docx - umowa.docx pop.pdf (424,15KB)
Zał. 3a DOCzalacznik-nr-3a-do-siwz-wzor-karty-gwarancyjnej bud soc.doc (29,00KB)
Zał. 4 DOCzalacznik-nr-4-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych budynek socjalny.doc (39,00KB)
Zał. 5 DOCzalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob budynek socjalny.doc (48,00KB)
Zał. 6 DOCXzalacznik-nr-6-do-siwz-oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej bud socjalny.docx (15,97KB)
Zał. 7 DOCXzalacznik-nr-7-do-siwz-zobowiazanie-podmiotu bud socjalny.docx (15,31KB)

Zał. 8 Przedmiary

Zał. 9 Projekt

 1. Okładka
  JPEG1.jpeg (280,37KB)
  JPEG2.jpeg (326,19KB)
  JPEG3.jpeg (326,62KB)
  JPEG4.jpeg (325,62KB)
  JPEG5.jpeg (326,16KB)
   
 2. Architektura
  PDFA0 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (29,34MB)
  PDFA0+ - Projekt zagospodarowania parkingu.pdf (44,29MB)
  PDFA1 - Rzut parteru.pdf (3,11MB)
  PDFA10- Elewacja boczna 1.pdf (153,85KB)
  PDFA11- Elewacja boczna 2.pdf (153,74KB)
  PDFA12 - Elewacja frontowa.pdf (801,60KB)
  PDFA13- Elewacja tylna.pdf (920,61KB)
  PDFA14- Zestawienie stolarki okiennej.pdf (73,52KB)
  PDFA15 -Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf (91,32KB)
  PDFA17- Wizualizacja obiektu 1.pdf (381,78KB)
  PDFA18 -Wizualizacja obiektu 2.pdf (354,72KB)
  PDFA19- Wizualizacja obiektu 3.pdf (373,47KB)
  PDFA2 - Rzut 1 piętra.pdf (1 019,70KB)
  PDFA20- Wizualizacja obiektu 4.pdf (434,29KB)
  PDFA21- Wizualizacja z góry 1.pdf (461,15KB)
  PDFA22- Wizualizacja z góry 2.pdf (313,57KB)
  PDFA23- Wizualizacja z góry 3.pdf (225,71KB)
  PDFA3- Rzut 2 piętra.pdf (1 016,15KB)
  PDFA4 - Rzut dachu.pdf (3,37MB)
  PDFA5 - Rzuty mieszkan.pdf (514,98KB)
  PDFA6- Przekroj A-A.pdf (734,99KB)
  PDFA7 - Przekrój B-B.pdf (594,17KB)
  PDFA8 - Przkerój C-C.pdf (1,92MB)
  PDFAK16- Rzuty, przekorje i elewacja śmietnika.pdf (19,61MB)
  PDFOpis techniczny.pdf (695,01KB)
   
 3. Konstrukcja
  PDFK1.pdf (1,76MB)
  PDFK2.pdf (1,65MB)
  PDFK3.pdf (1,52MB)
  PDFK4.pdf (1,27MB)
  PDFK5.pdf (1,03MB)
  PDFK6.pdf (833,83KB)
  PDFK7.pdf (1,33MB)
  PDFK8.pdf (556,65KB)
  PDFK9.pdf (557,92KB)
  PDFOPIS-BLOK. - P.B..pdf (81,13KB)
  PDFSPIS RYS. BLOK P.B..pdf (9,85KB)
   
 4. Instalacje sanitarne
  PDFOpis Gogolin Socjalny.pdf (67,40KB)
  PDFRys.1- Plan zagospodarowania terenu.pdf (2,27MB)
  PDFRys.10- WOD-KAN - Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej.pdf (446,05KB)
  PDFRys.2- Ogrzewanie - Rzut parteru.pdf (943,53KB)
  PDFRys.3- Ogrzewanie - Rzut I piętra.pdf (861,66KB)
  PDFRys.4- Ogrzewanie - Rzut II piętra.pdf (901,95KB)
  PDFRys.5- Ogrzewanie - Rozwinięcie instalacji grzewczej.pdf (391,82KB)
  PDFRys.6- WOD-KAN - Rzut parteru.pdf (1,04MB)
  PDFRys.7- WOD-KAN - Rzut I piętra.pdf (908,87KB)
  PDFRys.8- WOD-KAN - Rzut II piętra.pdf (947,14KB)
  PDFRys.9- WOD-KAN - Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej.pdf (466,52KB)
   
 5. Elektryka
  PDFE1.pdf (577,94KB)
  PDFE10.pdf (221,27KB)
  PDFE11.pdf (175,51KB)
  PDFE12.pdf (213,64KB)
  PDFE13.pdf (274,91KB)
  PDFE14.pdf (194,17KB)
  PDFE2.pdf (332,88KB)
  PDFE3.pdf (285,07KB)
  PDFE4.pdf (621,81KB)
  PDFE5.pdf (588,70KB)
  PDFE6.pdf (539,49KB)
  PDFE7.pdf (502,50KB)
  PDFE8.pdf (208,56KB)
  PDFE9.pdf (212,54KB)
  PDFPB-OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Gogolin.pdf (213,00KB)
   
 6. Proj. Drogowe
  PDF1. Metryka.pdf (32,90KB)
  PDF2. Oświadczenie.pdf (23,23KB)
  PDF3. Opis techniczny.pdf (42,74KB)
  PDF4. Plan orientacyjny.pdf (775,64KB)
  PDF5.zagospodarowanie.pdf (863,71KB)
  PDF6.widok ogólny.pdf (173,21KB)
  PDF7.Przekroje i szczegoly konstrukcyjne.pdf (480,39KB)
   
 7. Geologia
  PDFDg Gogolin, Konopnickiej - część tekstowa.pdf (379,18KB)
  PDFZAŁ.nr 1 Mapa topograf. Gogolin, Konopnickiej.pdf (1,19MB)
  PDFZAŁ.nr 2 Mapa dokumentacyjna Gogolin, Konopnickiej.pdf (905,99KB)
  PDFZAŁ.nr 3 Karta otworu Gogolin, Konopnickiej.doc.pdf (560,73KB)
  PDFZAŁ.nr 4 Karty sond Gogolin, Konopnickiej.pdf (2,13MB)
  PDFZAŁ.nr 5 Przekrój geotechn. I-I, II-II, III-III Gogolin, Konopnickiej.pdf (34,61KB)
  PDFZAŁ.nr 6 Legenda Gogolin , Konopnickiej.pdf (195,58KB)
  PDFZAŁ.nr 7 Objaśnienia Gogolin, Konopnickiej.pdf (431,64KB)
  PDFZAŁ.nr 8 Zestawienie wyników badań laborat. Gogolin, Konopnickiej.pdf (15,48KB)
  PDFZAŁ.nr 9 Wyniki badań laborat. Gogolin, Konopnickiej.pdf (803,66KB)
   
 8. Charakterystyka energetyczna
  PDFAnaliza_porownawcza_Jams_mieszkan-socjalny_Gogolin.pdf (705,26KB)
   

 

Zał. 10 Specyfikacje techniczne

PDFGogolin - budynek socjalny i sanitarne -specyfikacja przyłącza zagospodarowanie.pdf (552,94KB)
PDFspecyfikacja elektryczna STE-E_ Gogolin mieszkania socjalne.pdf (591,35KB)
PDFspecyfikacja elektryczna STE-E_ Gogolin przyłącza oświetlenia terenu.pdf (363,57KB)
PDFSpecyfikacja, budowlanka + inst.sanitarne.pdf (1,20MB)